Algemene voorwaarden Conkoers Coaching Counseling Teamontwikkeling

Artikel 1 Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden
 • Conkoers Coaching Counseling Teamontwikkeling

(hierna: Conkoers Coaching)

 • Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft aan Conkoers Coaching. Dit kunnen zowel particulieren als organisaties zijn.
 • Diensten: alle door Conkoers Coaching Conkoers Coaching geleverde producten en/of diensten waaronder coaching, training en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
 • Partijen: Conkoers Coaching en Opdrachtgever gezamenlijk.
 • Coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies- of coachtraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.
 • Overeenkomst: de onderliggende overeenkomst.
 • Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de huidige stand van de techniek in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

 

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Conkoers Coaching. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Conkoers Coaching voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 5. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen door Conkoers Coaching en Opdrachtgever.
 6. Indien Opdrachtgever en Conkoers Coaching eenmaal zaken hebben gedaan en derhalve in kennis zijn gesteld van deze voorwaarden, worden alle nadien overeengekomen diensten geacht onder deze voorwaarden te hebben plaatsgevonden, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 7. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van één maand na schriftelijke bekendmaking van deze wijziging.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen, offertes en tarieflijsten zijn geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd dan wel schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Conkoers Coaching desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen vijf werkdagen na ontvangst van die opdracht.
 2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. De inhoud van onze prijslijsten, drukwerken, berekeningen, brochures en dergelijke zijn zo nauwkeurig mogelijk maar binden ons niet, tenzij in de Overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

Artikel 4 Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Conkoers Coaching en Opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de Overeenkomst door Conkoers Coaching aan Opdrachtgever en de ondertekening daarvan door Opdrachtgever.
 2. De Overeenkomst wordt geacht, in het geval Opdrachtgever de Overeenkomst (nog) niet heeft ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Opdrachtgever en/of Conkoers Coaching blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de Overeenkomst.
 3. De duur, het tarief, berekeningen en nadere voorwaarden van de opdracht worden overeengekomen (en vastgelegd) in de offerte.
 4. Met Conkoers Coaching gesloten Overeenkomsten leiden voor Conkoers Coaching tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Conkoers Coaching gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Conkoers Coaching verlangd kan worden.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de Overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.
 6. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Conkoers Coaching zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 7. Indien wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Conkoers Coaching de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 8. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Conkoers Coaching daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. Indien partijen niets overeenkomen voor de extra werkzaamheden, zullen deze worden vergoed overeenkomstig de tarieven van Conkoers Coaching die gelden op het moment van uitvoering van deze extra werkzaamheden.

Artikel 5 Terbeschikkingstelling van informatie

 1. Opdrachtgever zal alle gegevens, bescheiden en informatie waarvan zij weet, dan wel moet weten, dat deze voor Conkoers Coaching van belang zijn voor het sluiten van een Overeenkomst, tijdig overleggen. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Conkoers Coaching zijn verstrekt, heeft Conkoers Coaching het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de aan Conkoers Coaching ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Conkoers Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Conkoers Coaching is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 3. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan Opdrachtgever geretourneerd.
 4. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan Conkoers Coaching ter beschikking zijn gesteld, heeft Conkoers Coaching het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6 Contractduur

 1. Als de tussen partijen gesloten Overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Beide partijen kunnen te allen tijde de Overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.
 3. Conkoers Coaching is verder bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
 4. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 5. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend, op de andere partij een andere gelijksoortige regeling van toepassing is geworden of de andere partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
 6. Opdrachtgever opgehouden is te bestaan of ontbonden;
 7. Opdrachtgever een natuurlijk persoon betreft en overlijdt.

Artikel 7 Prijzen

 1. Partijen komen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vaste prijs dan wel een vast uurtarief overeen. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door Conkoers Coaching aan te wijzen bankrekening.
 2. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Conkoers Coaching maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Conkoers Coaching is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen.
 4. De Opdrachtgever dient de factuurbedragen binnen de met Conkoers Coaching overeengekomen betalingstermijn te voldoen. Deze betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de afnemer aan Conkoers Coaching de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 5. Betalingen strekken ten eerste tot voldoening van de oudste openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen. Voornoemde wordt niet anders als Opdrachtgever te dien aanzien anders verklaart bij de betaalomschrijving.

Artikel 9 (Op)levertermijn

 1. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Conkoers Coaching schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient de Opdrachtgever voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld

Artikel 10 Geheimhouding

 1. Iedere partij verplicht zich tot geheimhouding jegens derden ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie en gegevens afkomstig van dan wel betrekking hebbend op de andere partij, voor zover deze informatie en gegevens in het kader van de offerte of opdracht aan eerstgenoemde partij bekend zijn geworden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Aan de opdracht zal door Conkoers Coaching niet zonder toestemming van de Opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Conkoers Coaching ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Conkoers Coaching houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan Opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 2. Conkoers Coaching behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Privacy en persoonsgegevens

 1. Partijen verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen. Partijen handelen in overeenstemming met de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AVG en de Uitvoeringwet AVG.
 2. Partijen nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 3. Conkoers Coaching kan derden (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld als deze Derden over specialistische kennis of middelen beschikken waarover Conkoers Coaching niet beschikt. Als het inschakelen van Derden tot gevolg heeft dat deze Persoonsgegevens gaat verwerken dan zal Conkoers Coaching met die Derden afspraken maken over de beveiliging van persoonsgegevens. Met het aangaan van een Overeenkomst met Conkoers Coaching geeft de Opdrachtgever toestemming voor het inschakelen van de Derden.
 4. Conkoers Coaching is niet aansprakelijk voor boetes of claims als de Opdrachtgever de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens niet nakomt.

Artikel 13 Reclames

 1. Reclames met betrekking tot het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 7 dagen na de verzenddatum van de factuur, waarover Opdrachtgever reclameert, aan Conkoers Coaching te worden kenbaar gemaakt.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Conkoers Coaching de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde bedrag.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Conkoers Coaching is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Zij is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
 2. De aansprakelijkheid voor directe schade van Conkoers Coaching wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Conkoers Coaching onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Conkoers Coaching ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Conkoers Coaching in staat is adequaat te reageren.
 3. Indien de Wederpartij aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een fout van Conkoers Coaching die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Conkoers Coaching voor die schade slechts aansprakelijk tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. In afwijking van hetgeen in lid 3 is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 5. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Conkoers Coaching of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Conkoers Coaching aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid te allen tijde zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Conkoers Coaching afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Conkoers Coaching in verband met die

verzekering draagt.

Artikel 15 Overmacht

 1. Conkoers Coaching is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van die omstandigheid, die niet te verwijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Indien Conkoers Coaching door overmacht of andere buitengewone omstandigheden niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, heeft Conkoers Coaching het recht deze binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
 3. Tijdens overmacht worden alle verplichtingen van de Opdrachtgever opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is drie maanden of langer duurt, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. De tot dan toe geleverde zaken, dienen volledig te worden betaald.

Artikel 16 Annulering/beëindiging van de Overeenkomst

 1. Conkoers Coaching heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings- of coachtraject te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren dan wel de door Opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Conkoers Coaching betaalde bedrag. Dit is niet mogelijk indien Opdrachtgever met Conkoers Coaching een overeenkomst is aangegaan voor een langere periode. Conkoers Coaching geeft in de offerte aan op welke wijze en/of een cursus, training- of coachtraject kan worden beëindigd. Is er niets overeengekomen, dan geldt hetgeen in dit artikel is bepaald.
 2. Opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings- of coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of coachtraject te annuleren per aangetekend verzonden brief overeenkomstig de bepalingen uit dit artikel.
 3. Annulering door Opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, training, het begeleidings- of coachtraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is Opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, het begeleidings- of coachtraject te voldoen.
 4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject is Conkoers Coaching gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
 1. Ingeval Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Conkoers Coaching, anders rechtvaardigen. Hieraan kunnen voor de toekomst geen rechten worden ontleend.
 2. Een individueel begeleidings- of coachgesprek (dit geldt enkel voor particulieren, indien de overeenkomst is aangegaan met een bedrijf, is deze bepaling niet van toepassing) kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. worden verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Conkoers Coaching gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van 90 euro. Indien Opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 3. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de Overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 17 Nakoming en vervanging

 1. Indien Conkoers Coaching op enig moment voorziet dat zij de verplichtingen op basis van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan stelt Conkoers Coaching de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte.
 2. Het staat Conkoers Coaching vrij om vervanging te regelen dan wel de cursus, training, coachtraject te verplaatsen, zonder hiervoor schadeplichtig te zijn jegens Opdrachtgever.

Artikel 18 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Conkoers Coaching waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Conkoers Coaching is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Conkoers Coaching heeft echter het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.